خدمات

راه اندازی کسب و کار مخمل زنی

آموزش مخمل زنی

دستگاه مخمل پاش

تهیه دستگاه مخمل زنی و چسب مورد نیاز

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.